Dla pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta:

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku osobiście, telefonicznie, listownie lub mailowo.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.

 Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
 • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
 • osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w Dziale Rozliczeń i Statystyki.

Wniosek można także wysłać za pośrednictwem poczty na adres szpitala lub pocztą elektroniczną do Gabriela Krukara na adres e-mail: g.krukar@bcmbonifratrzy.pl

Dokumentacja  jest wydawana w Dziale Rozliczeń i Statystyki pokój 117, budynek C.

Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana:

 • pocztą na wskazany adres (koszt przesyłki ponosi pacjent, wysokość opłaty za wysyłkę jest ustalana wg aktualnych stawek operatora pocztowego),
 • na wskazany adres mailowy.

Dział Rozliczeń i Statystyki jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 14:30

Dokumentacja medyczna udostępniana jest za opłatą
(wg cennika opłat do pobrania poniżej).

 UWAGA

W związku z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od dnia  04.05.2019 r. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Opieka Duszpasterska

Koordynator Zespołu: Jolanta Bielas

Skład Zespołu: osoby konsekrowane: kapelani, siostry zakonne oraz osoby świeckie: lekarz, psycholodzy, technik EKG, statystyk medyczny.

Spotkania Zespołu odbywała się raz w miesiącu, podczas którego omawiane są plany, harmonogram działania oraz realizacja dotychczasowych zadań.

Rola Zespołu polega głównie na dopełnianiu opieki holistycznej nad pacjentem o aspekt opieki duchowej. To szeroko pojęta opieka psychologiczna, religijna wobec chorych i ich rodzin:
prowadzenie rozmów duszpasterskich, posługa sakramentalna, wsparcie modlitewne oraz inicjowanie i pomoc w organizacji szpitalnych obchodów różnych uroczystości.

Zadania Zespołu Opieki Duszpasterskiej

 • Opieka psychologiczna, duchowa i religijna wobec chorych, ich rodzin i współpracowników
 • Posługa sakramentalna wobec chorych, ich rodzin oraz współpracowników
 • Prowadzenie rozmów duszpasterskich z chorymi i ich bliskimi, towarzyszenie chorym
 • Wsparcie modlitewne na rzecz chorych, ich rodziny oraz współpracowników
 • Wspieranie duszpasterskie zespołowej pracy terapeutycznej (konsultacje, poradnictwo duszpasterskie, wymiana doświadczeń)
 • Celebracja Mszy Św. i nabożeństw
 • Inicjowanie i wspieranie organizacyjne uroczystości Kościelnych, Zakonnych i innych inicjatyw duszpasterskich
 • Koordynacja wolontariatu

Księża i Kapelani:

 • Ks. mgr Krzysztof Wąs – kapelan szpitala
 • br. Albert Ch. Dorociak OH, sac.,- kapelan szpitala

telefon: 695 322 790

e-mail: kapelan@bonifratrzy.krakow.pl
Z kapelanem można się również kontaktować przez personel pielęgniarski.

Ważną częścią posługi Kościoła jest działalność duszpasterska kapelanów szpitalnych.
W ten sposób Kościół włącza się w czynną pomoc chorym, cierpiącym potrzebującym pomocy.
Kapelan chorych ściśle współpracuje z Zespołem Opieki Duszpasterskiej oraz lekarzami, pielęgniarkami, sanitariuszami i wolontariuszami, aby świadczyć szczególne miłosierdzie.

Do zadań Kapelana należy:

 • towarzyszenie choremu,
 • wparcie duchowe chorego i rodziny,
 • szafowanie sakramentami świętymi (spowiedź, komunia święta, sakrament chorych),
 • sprawowanie Eucharystii,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wiary pojawiających się wraz z chorobą,
 • wspieranie chorego w podejmowaniu przez Niego trudnych decyzji,
 • branie udziału (jako członek zespołu pielęgnacyjno – leczącego) w procesie leczenia chorego po
 • przez kontakt i pomoc w rozwiązywaniu z pacjentem, rodziną i zespołem leczącym pojawiających się problemów,
 • wsparcie duchowe personelu zajmującego się Pacjentem,
 • umożliwienie kontaktu Pacjentowi z przedstawicielem jego wyznania.

Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej odprawiana jest:

 • w dni powszednie: poniedziałek – piątek o godz. 14.00
 • w niedzielę i święta o godz. 10.30

W każdą środę Msza Święta w intencjach zbiorowych (intencje można składać do skrzynki przed Kaplicą).

Komunia Święta udzielana jest Pacjentom w salach chorych:

 • codziennie po Mszy Świętej w dni powszednie
 • w niedzielę i święta w godzinach przedpołudniowych.

Spowiedź Święta i Sakrament Chorych udzielane są Pacjentom codziennie w Kaplicy Szpitalnej lub w sali chorych na życzenie. Potrzebę przyjęcia sakramentu można zgłaszać także naszemu personelowi.

Kapelan Szpitala pełni dyżur przez całą dobę i dyspozycyjny jest na każde wezwanie chorego.
Transmisja Nabożeństw z Kaplicy Szpitalnej w salach chorych na kanale 26.

Przydatne Informacje

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie został zakwalifikowany do III poziom zabezpieczenia systemu PZS.

W ramach kontraktu z NFZ udzielamy świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego w ramach:

 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii naczyń,
 • chorób wewnętrznych i geriatrii,
 • anestezjologii i intensywnej terapii,

świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w przychodniach przyszpitalnych w ramach:

 • kardiologii
 • geriatrii
 • chirurgii ogólnej
 • chorób naczyń

oraz w pracowniach diagnostycznych:

 • badania endoskopowe: gastroskopia i kolonoskopia
 • badania tomografii komputerowej

Ponadto Szpital zawarł umowę z NFZ na realizację świadczeń:

 • w zakresie hospitalizacji planowej w ramach ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Upoważnienie do odbioru wyników badań

Lista placówek udzielających świadczeń w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Krakowa

TELEFONY ALARMOWE:

999 lub 112  Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy
998 – Straż pożarna
997 – Policja

Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Krakowie

Pełnomocnik Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

mgr Anna Drozd
tel.: 12 37 97 178
e-mail: a.drozd@bonifratrzy.krakow.pl

Lokalizacja

Budynek C, piętro II, pok. 116

Skargi i wnioski przyjmowane są także przez:

 • Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
  ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, bezpłatna infolinia: 800 190 590, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
 • Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, Dział Skarg i Wniosków tel. 12 29 88 404, fax. 12 29 88 320 e-mail: dsiw@nfz-kraków.pl
 • Kancelarię Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków tel. 731 906 111 e-mail: kancelariaoroz@gmail.com
 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków tel. 12 422 88 54 e-mail: orzoz@moipip.org.pl
 • Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przy Biurze RPP – ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa

Nawigator Pacjenta– praktyczny poradnik jak poruszać się po systemie ochrony zdrowia

 

SKARGI I WNIOSKI

Jeżeli Pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że podczas świadczeń medycznych udzielanych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie  prawa pacjenta zostały naruszone i nie są realizowane w sposób zadowalający ma prawo do złożenia skargi lub wniosku.

Przedmiotem skargi może być, w szczególności: naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników, współpracowników Szpitala, inne związane z prowadzoną przez Szpital działalnością.

Przedmiotem wniosku mogą być propozycje poprawy organizacji i usprawnienia pracy Szpitala oraz poszczególnych jego komórek organizacyjnych, zapobiegania nadużyciom, a także propozycje zmierzające do bardziej efektywnego wykonywania zadań.

Pacjent może złożyć skargę/wniosek telefonicznie, listownie, osobiście bądź drogą mailową.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji w innym przypadku nie zostaną rozpatrzone.

Skarga lub wniosek Pacjenta rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w określonym powyżej terminie Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta zawiadamia skarżącego na piśmie o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi oraz o przewidywanym terminie załatwienia przedmiotowej sprawy.

Klauzula Informacyjna

Anonimowa Ankieta Satysfakcji Pacjenta

Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ANKIETY jakości usług medycznych. Chcemy przy tej okazji poznać Państwa zdanie, co pozwoli właściwie rozpoznać oczekiwania.

Wszelkie uwagi zostaną wykorzystane w działaniach mających na celu podnoszenie jakości i standardów usług medycznych w naszym Szpitalu.

Ankieta jest anonimowa, uprzejmie prosimy o odpowiedź na zawarte w niej pytania, biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy.

(->Ankietę znajdziesz tutaj)

Higiena Radiacyjna

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 623)

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie przy ul. Trynitarska 11, wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na
uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni:

 1. Pracownia Tomografii Komputerowej, tomograf komputerowy Aquilion Prime SP Canon model: TSX-303B  ser. 5CA19Y2029; decyzja nr 2/44/2020 z dnia 5 marca 2020 wydana przez MPWIS w Krakowie, poziom „-1” Szpitala;
 2. Pracownia Endowaskularna Naczyń, angiograf Allura Xper FD 20 rok. Prod. 2012 nr ser. 001474 Philips; decyzja nr 2/16/2013 z dnia 30.01.2013 wydana przez MPWIS w Krakowie – poziom „0” Szpitala
 3. Pracownia Rentgenowska, aparat rtg PRECISION RXi  AM 10795F08 decyzja nr 2/110/08 wydana przez MPWIS w Krakowie z 2008 r – poziom „0”, gabinet nr 19;
 4. Pracownia Rentgenowska, aparat rtg Polyrad SE nr. G-76918, decyzja nr. 2/27/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. wydana przez MPWIS w Krakowie – poziom 0 gabinet nr 16;
 5. Aparat przewoźny POLYMOBIL 2 SIEMENS 01615S02, decyzja nr 2/123/10 MPWIS Kraków z 2010 r. – przyłóżkowy aparat, oddziały szpitalne;
 6. Aparat przewoźny Arcadis Avantic Siemens  32287, decyzja nr 2/88/09 z dnia 12.11.2009 r. wydana przez MPWIS w Krakowie – 2 piętro – blok operacyjny B;
 7. Aparat przewoźny Zenition Philips 123 – drugie piętro – blok operacyjny B;

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg , na uruchomienie Pracowni rtg oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych oraz radiologii zabiegowej i tomografii komputerowej;

 • Pracownia Rentgenowska – zezwolenie nr 1/89/08, 1/25/2018 wydane przez MPWIS w Krakowie;
 • Pracownia Tomografii Komputerowej – zezwolenie nr 1/42/2020 wydane przez MPWIS w Krakowie;
 • Pracownia Terapii Endowskaularnej – zezwolenie nr 1/14/2013 wydane przez MPWIS w Krakowie;
 • Zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące – decyzja nr 3/55/2019 wydana przez MPWIS w Krakowie;

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy Prawo atomowe w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Ewidencję i nadzór z odczytów prowadzi Inspektor Ochrony Radiologicznej.

Pracownie zostały wykonane zgodnie z zaprojektowanymi planami budowy, wykonane projekty osłon stałych oraz pomiary dozymetryczne potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien , drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i 3, ust. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.( DZ. U. Nr. 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej, liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Wniosek:
Na podstawie, powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Regulamin odwiedzin pacjentów naszego szpitala

Regulamin odwiedzin pacjentów