Konsolidacja Spółek Partnerskich

BCM

11 lutego 2024

Zdjęcie zarządu bonifraterskiego.

Zakon braci Bonifratrów od 450 lat pomaga ludziom chorym i ubogim w ramach prowadzonych Dzieł Apostolskich. Wśród nich są szpitale, domy opieki, jadłodajnie i inne ośrodki pomocy. W 2022r. obchodzony jest jubileusz stulecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów.

Na przełomie lat zmieniała się sytuacja dotycząca formy prowadzonej przez Zakon działalności. Początkowo Dzieła Apostolskie prowadzone były bezpośrednio przez braci w ramach kościelnej osobowości prawnej. Dynamiczna sytuacja na rynku świadczeń medycznych wymusiła zmiany, bez których dostęp do publicznych środków przeznaczonych na finansowanie działalności medycznej nie mógł mieć miejsca. Nie bez znaczenia był utrzymujący się niekorzystny trend demograficzny i niska liczby powołań, co prowadziło i wciąż prowadzi do znaczącego zmniejszenia się ilość braci. Z tych też względów Zakon Bonifratrów jako jeden z pierwszych zakonów funkcjonujących na terenie Polski utworzył spółki kapitałowe, które w profesjonalny sposób zajęły się organizacją świadczeń zdrowotnych.  Powstało:

  • Centrum Medyczne Bonifratrów sp. z o.o. w Warszawie,
  • Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.  we Wrocławiu,
  • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego sp. z o.o. w Łodzi,
  • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego sp. z o.o. w Krakowie
  • Szpital Zakonu Bonifratrów sp. z o.o. w Katowicach

Na przełomie lat, zauważalny stał się rozwój działalności spółek, pozwalający na zwiększenie ilości obsługiwanych pacjentów, obszarów działania, zakresów świadczeń. Założenia właściciela Zakonu zawarte w aktach założycielskich definiowały przeznaczenie zysku na rozwój działalności lub pokrywanie strat w ramach działalności nierentownej, a zgodnej z charyzmatem Zakonu i istotnej z punktu widzenia potrzeb społecznych i zdrowotnych (np. działalność hospicyjna).

Analizując otoczenie w skali makro i mikroekonomicznej, zmiany strukturalne w obszarze zdrowia, rozwój medycyny, utrzymujące się trendy demograficzne, potencjał funkcjonujących spółek, ich skalę działania, rozproszoną działalność z wieloma mocnymi i słabymi stronami Zakon Bonifratrów stanął przed wyzwaniem zaprojektowania instytucji przyszłości gotowej na dynamiczny wzrost i jednocześnie niosącej pomoc potrzebującym pacjentom.

Podjęto decyzję o konsolidacji bonifraterskich Spółek, aby w maksymalny sposób wykorzystać dynamiczny i rentowny wzrost skali działania, posiadane zasoby i możliwości płynące z otoczenia zewnętrznego.

Przygotowania trwały od lipca 2021r. Aby sprawnie przeprowadzić proces powstał harmonogram niezbędnych do wykonania działań w trzech obszarach – zatrudnienie i sprawy pracownicze, organa administracji i sądy – czynności notarialne, kontrahenci. Wśród osób zaangażowanych w projekt znaleźli się  – radca prawny, informatycy, pełnomocnicy ISO, biegły księgowy, kadry i księgowości oraz zarządy spółek.

Jednego dnia – 1 marca 2022r. pięć niezależnie działających podmiotów połączyło się w jeden organizm, tworząc Bonifraterskie Centrum Medyczne, które przejęło  dotychczasową działalność każdego z łączących się podmiotów. Nastąpiła rejestracja spółki w KRS, rejestracja podmiotu leczniczego, zmiana NIP-u, regonów. Zastosowano nowy model komparycji i zmian w umowach z NFZ we wszystkich rodzajach, zakresach i lokalizacjach. Podjęte działania nie spowodowały przerwy w bieżącej działalności. Zarówno pacjenci, jak i pracownicy nie odczuli zmiany, która następowała niejako w tle codziennych czynności, jakie mają miejsce w każdym podmiocie leczniczym.

Ważnym elementem było i wciąż jest określenie kierunków rozwoju poszczególnych lokalizacji, a także wyodrębnionych linii medycznych oraz wyznaczenie celów. Długofalowa strategia działania nowego podmiotu wciąż jest określana, ale początkowe założenia realizujemy na bieżąco.

W Centrach Medycznych kontynuujemy prowadzoną od wielu lat działalność medyczną w ramach NFZ, wprowadzając możliwość skorzystania ze świadczeń w trybie komercyjnym oraz rozwijamy niszowe dziedziny medycyny, nakierowane na specjalistyczną opiekę nad pacjentem. Skupiamy się na komplementarności świadczonych usług, aby maksymalnie ułatwić pacjentowi drogę od postawienia diagnozy, do całkowitego powrotu do zdrowia oferując dostosowane do potrzeb kompleksowe pakiety świadczeń.

Trzon działalności Bonifraterskiego Centrum Medycznego stanowią trzy szpitale – w Łodzi, w Katowicach i w Krakowie, wchodzące w skład finansowanej przez NFZ sieci szpitalnej, stanowiącej podstawę zabezpieczenia kompleksowości i ciągłości udzielania świadczeń. Celem i wyzwaniem dla Spółki jest jednak umocnienie pozycji naszych szpitali jako ośrodków wiodących w ramach:

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii w Krakowie gdzie wykonywane są operacje planowych i pękniętych tętniaków aorty brzusznej, leczenie operacyjnie chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych, z zatorami i zakrzepami tętnic oraz urazami tętnic.

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Katowicach, który znajduje się obecnie w ścisłej czołówce śląskich szpitali wykonujących najtrudniejsze operacje, w szczególności kompleksowe operacje onkologiczne i nowoczesne zabiegi w leczeniu nietrzymania moczu z użyciem i bez użycia materiałów syntetycznych. Oddział ten jest również najczęściej wybieranym miejscem w województwie śląskim przez ciężarne planujące swój poród. Uczestniczymy w programie „Szpital bez bólu”. Staramy się zminimalizować ból po porodzie, szczególnie po cesarskim cięciu, przez wielokierunkowe leczenie i opiekę nad pacjentką oraz dzieckiem.

Oddziału Ginekologii Dziecięcej w Katowicach, który jest jedynym tego typu oddziałem w Polsce, gdzie obejmujemy opieką dziewczynki od 7 roku życia.

Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci w Katowicach gdzie oferujemy pacjentom najwyższy standard opieki medycznej gwarantowany poprzez dostęp do najnowszych technik operacyjnych, komfortowe warunki pobytu i zaangażowanie zespołu wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych lekarzy, fizjoterapeutów i personelu pielęgniarskiego.  Jest on zaliczany do czołowych ośrodków w kraju zajmujących się leczeniem urazów sportowych.

Oddziału Ortopedycznego w Łodzi, który wykonuje szeroki zakres zabiegów operacyjnych, korzysta z nowoczesnego sprzętu i instrumentarium operacyjnego. Wykonuje zabiegi zarówno metodami klasycznymi, jak i małoinwazyjnymi, dążąc do maksymalnego skracania czasu unieruchomienia pacjenta.

Oddziału Okulistycznego w Łodzi, który  zapewnia usługi na najwyższym poziomie, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, najnowocześniejszej aparatury oraz wysoką klasę specjalistów, z dużym doświadczeniem operacyjnym i diagnostycznym.

Uzupełnienie działalności szpitalnej stanowi szerokie zaplecze diagnostyczne, ambulatoryjne i specjalistyczne z zakresu chirurgii, ortopedii, ginekologii, dermatologii, okulistyki, gastrologii, kardiologii, nefrologii, laryngologii, endokrynologii, alergologii oraz wielu innych dziedzin. Poradnie specjalistyczne dostępne są dla pacjentów w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach. Jest to jedna z wydzielonych i zarządzanych globalnie w skali całej spółki linii medycznych, którą planujemy ujednolicić i mocno rozwinąć, zwiększając tym samym dostępność do diagnostyki oraz świadczeń lekarzy specjalistów.

Kolejnym istotnym obszarem działalności jest szerokie spektrum opieki rehabilitacyjnej prowadzonej zarówno w warunkach stacjonarnych – szpitale rehabilitacyjne z oddziałami ogólnoustrojowymi i neurologicznymi w Marysinie i we  Wrocławiu, ośrodkami rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej (Katowice, Łódź, Warszawa, Ząbkowice Śląskie, Wrocław, Marysin), jak i domowych, w tym także  skierowaną do osób niepełnosprawnych, mających problemy z dotarciem do placówek. Nie boimy się rehabilitować dzieci, odnosząc w tym zakresie duże sukcesy. W naszych placówkach najlepsi specjaliści czuwają nad powrotem pacjentów do sprawności.

Otwierając nowy rozdział w działalności spółki, nie zapominamy o osobach nieuleczalnie chorych i starszych. Kontynuujemy opiekę nad pacjentami w Hospicjum św. Jana Bożego we Wrocławiu, hospicjach domowych prowadzonych na terenie Dolnego i Górnego Śląska, jak również w ramach oddziałów medycyny paliatywnej (Katowice, Łódź) oraz domu seniora (Warszawa). W ramach Opieki Senioralnej, Długoterminowej i Paliatywnej, na bazie dotychczasowych doświadczeń, planujemy rozszerzać działalność hospicjów domowych i sukcesywnie powiększać bazę naszych placówek opiekuńczych. Ważnym jest dla nas tak dopasowywać placówki do wymagań pacjentów, aby mimo swoich niedomagań byli jak najbardziej samodzielni i niezależni. Kładziemy duży nacisk na zapewnienie naszym podopiecznym intymności, domowej atmosfery i bezpieczeństwa.

Poza świadczeniem pomocy obejmującej całość procesu opieki zdrowotnej: od diagnostyki po kompleksowe leczenie, również szpitalne, od podstawowej opieki medycznej po pomoc specjalistyczną, rehabilitację oraz stałą opiekę dla osób starszych i terminalnie chorych, przywiązujemy ogromną wagę do rozwoju personelu medycznego. Chcemy, aby nasi pracownicy pogłębiali swoją wiedzę i zdolności, zdobywali nowe umiejętności posługiwania się innowacyjnymi technologiami oraz podnosili swoje kwalifikacje.

Aspirujemy, aby w przyszłości stać się profesjonalną, mulitidyscyplinarną organizacją, która sprawnie zwiększa skalę działalności oraz wprowadza nową jakości usług medycznych w Polsce, gdzie indywidualne i empatyczne podejście do pacjenta stanowi istotny element terapii.