Polityka prywatności, cookies, oraz obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe po zarejestrowaniu się w Serwisie, jest Operator Serwis

Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sapieżyńskiej 3, 00-215 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Poniżej znajdą Państwo jego dane kontaktowe:

Małgorzata Topyła-Komosa, adres e-mail: iod@bonifratrzy.warszawa.pl

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne. Administrator otrzymuje je od Państwa podczas zapisywania się do usługi Rejestracja wizyty online.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) , b), oraz art. 9 ust. 2 lit h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celu:

  • umożliwienia rejestracji terminu konsultacji lekarskiej w Centrum Medycznym Bonifratrów
  • otrzymywania informacji drogą elektroniczną w zakresie zmian statusów wykonanych zgłoszeń
  • wysyłki hasła tymczasowego do serwisu (na żądanie)

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na ochronie swoich praw.

Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody (art. 8 ust. 1 rozporządzenia RODO).

Administrator wymaga podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Państwu usługę Rejestracji wizyt online:

  • imię
  • nazwisko
  • adres zameldowania (ulica, nr budynku i mieszkania, kod pocztowy, miasto)
  • numer PESEL
  • adres email
  • numer telefonu kontaktowego

Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane, Administrator nie będzie mógł zarejestrować Państwa w systemie obsługującym usługę Rejestracji wizyt online.

Oprócz Administratora, odbiorcami Państwa danych osobowych podanych za pośrednictwem usługi „Rejestracja online” mogą być podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, oraz podmioty świadczące inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Podane dane osobowe, bez wcześniejszego udzielenia wyraźnej zgody, nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów niż pierwotne, oraz nie będą udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną.

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi określone w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

Jeżeli w danym przypadku prawo nie stanowi inaczej, administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu lub odwołaniu zgody nie będziecie Państwo mogli korzystać z usługi Rejestracja wizyty online. W takim przypadku rezerwacja wizyty jest możliwa podczas wizyty w Dziale Rejestracji w Centrum Medycznym Bonifratrów.

Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Poza plikami cookies, Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób zautomatyzowany.

Polityka Cookies

Administrator w sposób zautomatyzowany będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w postaci plików cookies. Zautomatyzowane przetwarzanie plików cookies nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Podstawą prawną dla przetwarzania plików cookies jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który odnosi się przede wszystkim do celu, jakim jest poprawna obsługa w Państwa przeglądarce internetowej stosowanych funkcjonalności Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Mają Państwo możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.