Fizjoterapia Domowa

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji.

Zwłaszcza pacjentom z:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
 • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
 • złamania, obrażenia i amputacje kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji
 • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Niezbędne dokumenty

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką w ramach fizjoterapii domowej są:

 • posiadanie skierowania do Zespołu wizyt domowych , które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z kodem resortowym 2146
 • okazania dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia,
 • dodatkowo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dla pacjenta

Klauzula informacyjna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

 1. do wglądu
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków
 3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 4. na informatycznym nośniku danych

W celu uzyskania dokumentacji medycznej prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8A od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 lub przesłanie na adres e-mail : rehabilitacja@bczwroc.pl

Szczegółowych informacji udziela się pod numerem telefonu: 668 687 102

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem: np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
  • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która
  w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub osobie bliskiej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera się opłaty.

Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z zamieszczonym poniżej cennikiem.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

Prawa pacjenta

Kontakt

powiat jaworski, milicki, polkowicki, legnicki, lubański, zgorzelecki, trzebnicki, strzeliński, ząbkowicki oraz miasto Wałbrzych