Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach przy ul. Leopolda Markiefki 87 na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim

BCM

11 lutego 2024

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach przy ul. Leopolda Markiefki 87 na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Numer wniosku WNP-RPSL.10.01.00-24-05D4/17-003-01

Całkowita wartość projektu wynosi:  8 996 957,87 zł.
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą:  8 797 568,66  w tym:

  • 7 477 933,37 zł tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej
  • 1 519 024,50  zł wkład własny Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Okres realizacji projektu

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.04.2020 r.
Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.03.2022 r.

Opis projektu

Inwestycja „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim” realizowana będzie w lokalizacji BOZ w Katowicach, ul. Leopolda Markiefki 87. Projekt obejmuje rozbudowę zaplecza lokalowego, zakup aparatury medycznej i wyposażenia (IT, meble) niezbędnego do prowadzenia działalności medycznej i obsługi pacjentów. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń POZ i AOS, wzrost kompleksowości
i efektywności leczenia, w tym poprzez wdrożenie modelu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece kardiologicznej oraz opiece nad kobietą ciężarną.

Miejsce realizacji projektu

Województwo śląskie, ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice