Warunki przyjęcia do Domu Seniora w Warszawie

BCM

11 lutego 2024

Dom Seniora Warszawa

W celu rozpoczęcia procedury przyjęcia do Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego Bonifratrów należy rozpocząć procedurę wstępną:

Pobrać osobiście w biurze administracji, przy ul. Sapieżyńskiej 3 w Warszawie, wniosek o przyjęcie do DGR lub wysłać zapytanie na adres mailowy dgr@bonifratrzy.warszawa.pl i dołączyć do niego:

  • kserokopie dokumentacji medycznej, tj. karty, wypisy ze szpitala oraz wyniki badań,
  • wypełnioną przez lekarza lub pielęgniarkę skalę zakresu czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, która jest we wniosku o przyjęcie do DGR,
  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego (rodzinnego) z listą aktualnie przyjmowanych leków,
  • postanowienie sądu o ustanowienie Opiekuna/Kuratora – w sytuacji ustanowienia,
  • w przypadku sądowego ubezwłasnowolnienia, zgoda sądu na umieszczenie w domu opieki.

Komplet w/w dokumentów należy złożyć osobiście lub poprzez uprawnionego przedstawiciela w biurze administracji, w budynku przy ul. Sapieżyńskiej 3, w Warszawie.

Po pozytywnym zakończeniu procedury wstępnej, zapraszamy osoby zainteresowane lub ich opiekunów, na indywidualne rozmowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

W prowadzonym przez Bonifraterskie Centrum Medyczne Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym istnieje również możliwość zamieszkania na pobyt czasowy.

Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek, godz. 9:00-15:00
Serdecznie zapraszamy

Pliki do pobrania:

Regulamin pobytu pensjonariusza

Ulotka DGR

Oferta DGR