Wdrożenie e-usług dla pacjentów Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

BCM

21 lutego 2024

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie e-usług dla pacjentów Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Numer wniosku WND-RPSL.02.01.00-24-0BD3/20

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 757 205,87  zł.
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą:  1 754 745,87 zł w tym:

  • 1 491 533,99 zł tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej
  • 263 211,88 zł wkład własny Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Okres realizacji projektu

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 07.07.2020 r.
Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 15.12.2023 r.

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług dla pacjentów Bonifraterskiego Centrum Medycznego (oddział Katowice) poprzez wdrożenie Platformy e-usług zintegrowanej z system HIS i Repozytorium EDM, co pozwoli na świadczenie nowoczesnych usług cyfrowych celem poprawy, jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu katowickiego, województwa śląskiego i Polski południowej. W ramach projektu zostaną udostępnione e-usługi na min. 4 poziomie dojrzałości: e-Rejestracja, e-Dokumentacja (ewyniki), e-Wizyty. Zostanie również zintegrowany z Platformą e-usług system obsługi szpitala HIS co pozwoli na gromadzenie danych medycznych o usługach. Poprawa jakości obsługi pacjentów w przychodni zostanie wzmocniona poprzez wdrożenie systemu kolejkowego .Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania, poprawy bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenia stopnia usamodzielnienia pacjentów przez deinstytucjonalizację usług.

Miejsce realizacji projektu

Województwo śląskie, ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice