Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Bonifraterskiego Centrum Medycznego, Oddział w Katowicach przy ul. Markiefki 87

BCM

11 lutego 2024

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Katowicach realizuje projekt pn. „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Bonifraterskiego Centrum Medycznego, Oddział w Katowicach przy ul. Markiefki 87„ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Numer wniosku: WND-RPSL.04.01.01.-24-02F0/20

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 213.100,00 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 210.567,05 zł w tym:

  •  178.981,99 zł tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej
  • 31.585,06 zł wkład własny Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Okres realizacji projektu

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2.08.2021 r.

Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r.

Opis projektu

Podstawowym celem zadania jest produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki realizacji inwestycji polegającej na budowie 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachu Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia rocznie produkowane będzie co najmniej 49,5 MWh energii elektrycznej. Wnioskodawcy poprzez zastąpienie części energii zakupywanej z sieci własną produkcją, a także ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych). Rezultatem zadania będą dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 49,5 kWp (15 kW i 34,5 kW).

Miejsce realizacji projektu

Województwo śląskie, ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice