Badania RTG

Przeprowadzamy badania z zakresu radiologii klasycznej, wykorzystując aparaturę najnowszej generacji. Na terenie Działu Diagnostyki Obrazowej znajdują się dwie pracownie rentgenowskie.

Pracownia nr 1 wyposażona jest w aparat SAMSUNG model XGEO GC80V z cyfrowymi detektorami i systemem zawieszenia sufitowego, przy pomocy którego wykonywane są zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostnego i narządów ruchu ze szczególnym zastosowaniem w przypadkach pacjentów wypadkowych czy ortopedycznych.

W pracowni nr 2 wykorzystujemy aparat RTG typu telekomando OPERA T90 SHARP firmy General Medical Merate. Dzięki wyposażeniu w dynamiczny cyfrowy detektor możliwe jest wykonywanie badań z zakresu klasycznej radiografii jak i prześwietleń w czasie rzeczywistym ( fluoroskopii)

Kontakt

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej lek. Beata Brzęk – Pilarska

Lokalizacja: parter budynku Szpitala
Rejestracja: tel.: 32 461 63 29

Zapisy na badania RTG oraz odbiór wyników badań

pon.-pt.: 8:00 do 14:00

Zakres badań

 • zdjęcia układu kostnego,
 • zdjęcia klatki piersiowej,
 • zdjęcia jamy brzusznej,
 • badania kontrastowe dróg moczowych (urografia).

Przygotowanie pacjenta do radiologicznych badań diagnostycznych

(badanie – zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i jamy brzusznej)

 • w przeddzień badania odgazowanie jamy brzusznej (zalecane zażycie 3 x dziennie po 2 tabletki leku ESPUMISAN)
 • unikać pokarmów wzdymających i zawierających błonnik oraz skrobię, tzn. unikać surowych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa i tłuszczu
 • nie należy spożywać napojów słodzonych i gazowanych
 • w dniu badania należy być na czczo, po wypróżnieniu,
 • nie należy palić papierosów

Badanie – urografia

 • w przeddzień badania płynna dieta, kolacja lekkostrawna, odgazowanie jelit (zalecane zażycie 3 x dziennie po 2 tabletki leku ESPUMISAN)
 • w dniu badania należy być na czczo,
 • nie należy palić papierosów
 • przynieść ze sobą aktualny wynik badania poziomu kreatyniny

Do innych badań radiologicznych wykonywanych Dziale Diagnostyki Obrazowej nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

Należy zwrócić uwagę na elementy odzieży (zwłaszcza bielizny) oraz biżuterię mogącą przesłonić badany obszar i usunąć je w celu wyeliminowania artefaktów!!

Informacje dla pacjentów

Wszyscy pacjenci zgłaszają się na badanie radiologiczne ze skierowaniem, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko
 • nr PESEL
 • adres zamieszkania
 • datę zlecenia badania
 • dokładne oznaczenie co jest przedmiotem badania (np. Rtg kręgosłupa lędźwiowego) z
  uwzględnieniem strony (np. Rtg stopy prawej lub lewej)
 • rozpoznanie
 • podpis lekarza kierującego na badanie

Opłatę za badanie prywatne (płatne przez pacjenta) należy uregulować przed badaniem w Sekretariacie Działu Diagnostyki Obrazowej (opłata wg cennika znajdującego się w gablocie przy Sekretariacie).

Ciąża i pacjenci nieletni

Pacjentki, które są w ciąży lub podejrzewają ciążę, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie Technika RTG przed wykonaniem badania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r.; Dz. U. Nr 180, Poz.1325

Do 16 roku życia pacjenta zgodę na badanie podpisuje opiekun prawny. U pacjentów między 16 a 18 rokiem życia konieczna jest pisemna zgoda na badanie opiekunów prawnych i niepełnoletniego pacjenta.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1177 z póź. zmn.) informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach   ul. Markiefki 87

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/:

– do zdjęć kostno-płucny Samsung XGEO GC 80 V,

–  jezdnych do zdjęć przyłóżkowych Mobilett Elara Max

– jezdny do zdjęć przyłóżkowych OPTIMA XR 240

– telekomando do zdjęć i prześwietleń Opera T90 Sharp

– aparat typu ramię C: MCA 6200 C, OEC One CFD

 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/ : pracownie rtg Działu Diagnostyki Obrazowej, pracownia endoskopii, blok operacyjny

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie
i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

a) Wykonywanie zdjęć rtg aparatem Samsung XGEO GC 80 V na terenie pracowni rtg nr 1:

 • Decyzja deklaratoryjna ŚPWIS  Nr 263 z dnia 24.06.2022 r.
 • Decyzja Nr 218/2015r. ŚPWIS z dnia 02.07.2015 r. zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej;
 • Decyzja deklaratoryjna ŚPWIS Nr 264 z dnia 24.06.2022 r.
 • Decyzja Nr 219/2015r. ŚPWIS z dnia 02.07.2015 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.

b) Wykonywanie zdjęć rtg przyłóżkowych aparatem jezdnym Mobillet Elara Max

 • Decyzja deklaratoryjna ŚPWIS Nr 265 z dnia 24.06.2022 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.
 • Decyzja Nr 32/2022 r.  ŚPWIS z dnia 26.01.2022 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.

c) Wykonywanie zdjęć rtg przyłóżkowych aparatem jezdnym Mobillet Elara Max

 • Decyzja Nr 545/2022 r. ŚPWIS z dnia 23.11.2022 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.

d) Wykonywanie zdjęć przyłóżkowych aparatem jezdnym Optima XR 240

 • Decyzja Nr 544/2022 r ŚPWIS z dnia 23.11.2022 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.

e) Wykonywanie zdjęć rtg i prześwietleń aparatem rtg Opera T90 Sharp na terenie pracowni rtg nr 2:

 • Decyzja deklaratoryjna ŚPWIS Nr 267 z dnia 24.06.2022 r.
 • Decyzja Nr 327/2020r. ŚPWIS z dnia 02.11.2020 r. zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej;
 • Decyzja deklaratoryjna ŚPWIS Nr 268 z dnia 24.06.2022 r.
 • Decyzja Nr 328/2020r. ŚPWIS z dnia 02.11.2020 r. zezwalająca na uruchomienie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.

f) Wykonywanie skopi (prześwietleń)aparatem rtg MCA 6200 C w trakcie zabiegów na terenie pracowni endoskopii:

 • Decyzja deklaratoryjna ŚPWIS Nr 269 z dnia 24.06.2022 r.
 • Decyzja Nr 34/2013r. ŚPWIS z dnia 31.01.2013r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do radiologii zabiegowej.

g) Wykonywanie skopi (prześwietleń) aparatem rtg OEC One CFD w trakcie zabiegów lub operacji na terenie bloku operacyjnego:

 • Decyzja deklaratoryjna Nr 271 ŚPWIS z dnia 24.06.2022 r.
 • Decyzja Nr 365/2021r. z dnia 11.08.2021r. ŚPWIS zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do radiologii zabiegowej.

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej

–   Decyzja nr 4 ŚPWIS z dnia 22.01.2016 r ŚPWIS

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, określonych dla pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów rtg podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska