Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o.

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

11 lutego 2024

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Katowicach realizuje projekt pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o.”.

Numer wniosku:

WND-RPSL.10.01.00-24-05D3/17-002

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 6 160 419,52 zł.

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 6 130 899,52 zł w tym:

  • 5 211 264,59 zł tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej
  • 919 634,93 zł wkład własny Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Okres realizacji projektu

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30.03.2017 r.
Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.08.2021 r.

Tytuł wniosku

Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o. Oddział w Katowicach.

Opis projektu

Projekt polega na unowocześnieniu aparatury i wyposażenia medycznego (wymiana i zakup dotychczas nieposiadanego) w istniejących Oddziałach Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii, Ginekologiczno- Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Noworodkowym, Chirurgii Ogólnej, Oddziale Gastroenterologicznym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Endoskopii, Dziale Diagnostyki Obrazowej i Bloku Operacyjnym. Celem projektu jest poprawa wykrywalności schorzeń i skuteczności terapii (m.in poprzez wprowadzenie nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych, opieki koordynowanej i stacjonarnego telemonitoringu płodu) chorób negatywnie wpływających na demografię regionu, tj. zaburzeń płodności i powikłań położniczo-neonatologicznych, chorób układu krążeniowo-oddechowego i onkologicznych nasilających się w następstwie obciążenia czynnikami środowiskowymi i starzenia się populacji.

Miejsca realizacji projektu

Województwo Śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-211
Ulica ks. Leopolda Markiefki Nr 87