Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

BCM

19 września 2023

P acjentów ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego zapraszamy na Oddział Rehabilitacji Naurologicznej.

Nie wszyscy chorzy mogą być kierowani na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

Przeciwwskazania do rehabilitacji w warunkach oddziału szpitalnego:

 • niestabilny stan kliniczny
 • niewyrównana niewydolność krążenia
 • brak choćby minimum motywacji do ćwiczeń
 • choroby zapalne i gorączkowe
 • odleżyny (znaczne)
 • nasilony zespół psychoorganiczny

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej.

Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do danej grupy JGP jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego pacjenta w oparciu o indywidualną dokumentację medyczną oraz wymagane skale zgodne z właściwym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarządzenie to zawiera również zasady przyjęcia do oddziału oraz czas trwania rehabilitacji dla poszczególnych grup JGP.

Celem rehabilitacji w warunkach stacjonarnych jest

 • wyleczenie, bądź zmniejszenie dysfunkcji układu nerwowego spowodowanych ostrym incydentem mózgowym, urazem OUN lub będących skutkiem wykonywanego zabiegu operacyjnego na OUN;
 • przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym;
 • ograniczenie powstających deficytów i/ lub niepełnosprawności na skutek przebytego incydentu mózgowego lub urazu.

Przyjęcie na rehabilitację na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Do stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej pacjent zostaje przyjęty na podstawie kwalifikacji lekarzy oddziału.

Do pełnej kwalifikacji na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej niezbędne są następujące dokumenty, które pacjent powinien dostarczyć osobiście lub tradycyjną drogą pocztową:

 • oryginał skierowania do szpitala do oddziału rehabilitacji neurologicznej (kod: 4306)
 • aktualna dokumentacja medyczna (dotyczy również chorób współistniejących)
 • kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego
 • wyniki badań obrazowych RTG, KT, MR
 • wyniki badań laboratoryjnych (opcjonalnie)
 • opinie i zaświadczenia lekarzy innych specjalności w razie ich posiadania u kobiet – aktualna ocena ginekologiczna (opcjonalnie)
 • wypełniona przez pacjenta ankieta (opcjonalnie)

Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oddziału szpitalnego anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii lub lekarza poradni specjalistycznej (neurologiczna, neurochirurgiczna, chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, rehabilitacyjna), która ma podpisany kontrakt z NFZ.

Po nadesłaniu w/w dokumentów na adres:
Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
63-820 Piaski, Os. Marysin 1

Dokumentacja trafia do kwalifikacji lekarzy oddziału. Osoba zakwalifikowana, zostaje wpisana na listę oczekujących na pobyt w  Bonifraterskim Centrum Medycznym.

Osoba nie zakwalifikowana otrzymuje w ciągu 14 dni pisemne zawiadomienie.

W celu uzyskania informacji o wyniku kwalifikacji prosimy dzwonić pod nr tel. 65-525-09-82 po upływie ok. 14 dni roboczych od daty dostarczenia dokumentacji do punktu przyjęć Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

W dniu przyjęcia pacjent zobowiązany jest przybyć w godz. 11.00 – 14.00

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym podmiotu leczniczego Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. ostateczna kwalifikacja do przyjęcia – zależy od stanu zdrowia – i następuje po badaniu lekarskim w dniu przyjęcia.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z proponowanego terminu rehabilitacji, zgodnie z w/w Regulaminem osoba zostaje wykreślona z listy oczekujących.

W dniu przyjęcia do Centrum pacjent powinien zaopatrzyć się w następujące dokumenty:

 • dowód osobisty – warunek konieczny do przyjęcia \ elektroniczna weryfikacja EWUŚ na podstawie numeru PESEL – potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ \
 • dowód ubezpieczenia: kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (druk ZUS RMUA, legitymacja emeryta) – tylko w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia przez EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).
 • Katalog dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Zgodnie z Vademecum Ubezpieczonego NFZ  „Pacjent przyjmowany do szpitala powinien przedstawić dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne( w przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia). W razie nieprzedstawienia dokumentu w podanych terminach pacjent będzie obciążony kosztami świadczenia”.

Ponadto pacjent powinien się zaopatrzyć w przedmioty z listy „Co zabrać na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Informujemy, że jeśli dana osoba korzystała już w danym roku kalendarzowym z leczenia w innym oddziale rehabilitacji neurologicznej to rehabilitacja w Bonifraterskim Centrum Medycznym finansowana przez NFZ nie będzie możliwa. Zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. z późn. zm. dopuszcza się rehabilitację neurologiczną przewlekłą jeden raz w roku kalendarzowym.

W/w informacje dotyczą pobytu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Procedura kwalifikacyjna

Kwalifikacja i przyjęcie do Oddziału odbywa się w trybie pilnym, przyspieszonym lub planowanym

Kwalifikacja i przyjęcie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Przepisy prawne:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz U. 2011 Nr112 poz.654 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie MZ z dnia 30 sierpnia 29 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2009 Nr 140 poz. 1145 z póź. zm.).
 • Zarządzenie Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 z późn. zm.
 • Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

I TRYB PILNY – pacjent NFZ lub komercyjny

 1. Przyjęcie pacjenta z innego przedsiębiorstwa leczniczego.
 2. Kwalifikacja telefoniczna przez upoważnionego lekarza po rozmowie z lekarzem kierującym – ustalenie terminu przyjęcia.
 3. Ostateczna kwalifikacja w dniu przyjęcia po badaniu lekarskim.
 4. Weryfikacja prawa do świadczeń NFZ.
 5. Dokumenty powiązane:
  • skierowanie zgodne ze wzorem NFZ przywożone przez pacjenta w dniu przyjęcia (pacjent finansowany przez NFZ)
  • wniosek dla pacjenta komercyjnego QD-80 (wypełniany w dniu przyjęcia)
  • notatka z kwalifikacji i rozmowy o terminie przyjęcia – sporządzana przez upoważnionego lekarza w „Zeszycie przyjęć wczesnych – szpitalnych uzgadnianych telefonicznie” (odnotowanie danych dot. pacjenta, lekarza kierującego, ustaleń) – odpowiedzialny lekarz
  • lista skierowań z adnotacją o przyjęciu lub odmowie – prowadzona przez pracownika Punktu Przyjęć
  • druk kwalifikacji do przyjęcia QD-84 – wypełniany przez lekarza i pracownika Punktu Przyjęć
  • dokument poświadczający prawo do świadczeń NFZ lub oświadczenie pacjenta złożone na druku QD-51 – odpowiedzialny pracownik Punktu Przyjęć.

II Tryb przyspieszony – pacjent w ramach NFZ

 1. W razie zaistnienia „wolnego łóżka” (wcześniejszy wypis chorego, niezgłoszenie się pacjenta w umówionym terminie) – telefoniczne zaproszenie pacjenta oczekującego na liście, ostateczna kwalifikacja w dniu przyjęcia po badaniu lekarskim.
 2. Dokumenty powiązane:
  • skierowanie zgodne ze wzorem NFZ
  • lista skierowań z adnotacją o przyjęciu lub odmowie – prowadzona przez pracownika Punktu Przyjęć
  • druk kwalifikacji do przyjęcia – wypełniany przez lekarza i pracownika Punktu Przyjęć
  • dokument poświadczający prawo do świadczeń NFZ lub oświadczenie pacjenta złożone na druku QD-51 – odpowiedzialny pracownik Punktu Przyjęć
  • notatka lekarza o decyzji o przyjęciu w trybie przyspieszonym sporządzona w „Zeszycie przyjęć przyspieszonych”
  • notatka z rozmowy z pacjentem o terminie przyjęcia (sporządzana na odwrocie „ankiety pacjenta” – odpowiedzialna Pielęgniarka Oddziałowa.

III Tryb planowy – pacjent w ramach NFZ

 1. Skierowanie oraz dokumentacja medyczna przesłane pocztą, faxem, mailem lub dostarczone osobiście przez pacjenta
 2. Sprawdzenie dokumentacji pod względem formalnym, poinformowanie pacjenta o konieczności dostarczenia dodatkowej dokumentacji – telefonicznie, faxem, mailem – odpowiedzialny pracownik Punktu Przyjęć
 3. Kwalifikacja przez upoważnionego lekarza – wypełnienie formularza kwalifikacji (QD-84)
 4. W razie:
  • Zakwalifikowania do przyjęcia – wpisanie na listę oczekujących, poinformowanie pacjenta (QD-83)
  • Odmowy przyjęcia – poinformowanie pacjenta z podaniem uzasadnienia (QD-82)
  • Konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej – poinformowanie pacjenta (QD-87)
  • Konieczności kwalifikacji osobistej – poinformowanie pacjenta i wyznaczenie terminu (QD-86)
   Odpowiedzialny – Pracownik Punktu Przyjęć
 5. Poinformowanie lekarza kierującego o wyniku kwalifikacji dołączone do pisma do pacjenta – odpowiedzialny pracownik Punktu Przyjęć
  • Przyjęcie:
  • informacja o terminie przyjęcia przekazywana pacjentowi (QD-55)- odpowiedzialna sekretarka medyczna oddziału
  • w dniu przyjęcia badanie lekarskie w celu ostatecznej kwalifikacji
  • w razie niemożności przyjęcia wpisanie do księgi odmów – odpowiedzialny upoważniony lekarz
  • weryfikacja prawa do świadczeń NFZ – odpowiedzialny pracownik Punktu Przyjęć
 6. Dokumenty powiązane:
  • skierowanie zgodne ze wzorem NFZ
  • notatka z kwalifikacji lekarskiej – QD-84
  • notatka z kwalifikacji osobistej – QD-84
  • lista skierowań z adnotacją o losie skierowania – wersja elektroniczna
  • informacja dla lekarza kierującego – QD-91
  • informacja dla pacjenta o:
   1. zakwalifikowaniu i wpisaniu na listę oczekujących – QD-83
   2. niezakwalifikowaniu pacjenta z uzasadnieniem – QD-82
   3. konieczności uzupełnienia dokumentacji – QD-87
   4. konieczności kwalifikacji osobistej z podaniem terminu – QD- 86
  • zaproszenie dla pacjenta z terminem przyjęcia – QD- 55
  • księga odmów
  • dokument poświadczający prawo do świadczeń NFZ lub oświadczenie pacjenta – QD-51


IV Tryb planowy – pacjent komercyjny

 1. Wniosek o przyjęcie wraz z ankietą oraz dokumentacją medyczną przesłane pocztą, faxem, mailem lub dostarczone osobiście przez pacjenta – Punktu Przyjęć
 2. Sprawdzenie dokumentacji pod względem formalnym, poinformowanie pacjenta o konieczności dostarczenia dodatkowej dokumentacji – telefonicznie, faxem, mailem – odpowiedzialny Pracownik Punktu Przyjęć
 3. Kwalifikacja przez upoważnionego lekarza – wypełnienie formularza kwalifikacji (QD-84)
 4. W razie:
  • kwalifikacji do przyjęcia – poinformowanie pacjenta i uzgodnienie terminu przyjęcia – telefonicznie przez Pielęgniarkę Oddziałową, sporządzenie notatki służbowej na odwrocie ankiety dla pacjenta, wysłanie pisma/umowy(QD-85) – odpowiedzialny pracownik Działu Promocji, Rozwoju i Marketingu
  • odmowie przyjęcia – poinformowanie pacjenta z podaniem uzasadnienia QD-82 – odpowiedzialny pracownik Punktu Przyjęć
  • konieczności uzupełnienia dokumentacji – poinformowanie pacjenta (QD-87) – odpowiedzialny pracownik Punktu Przyjęć
  • konieczności kwalifikacji osobistej – poinformowanie pacjenta i wyznaczenie terminu (QD-86) – odpowiedzialny pracownik Punktu Przyjęć
 5. Przyjęcie:
  •  informacja o terminie przyjęcia przekazywana pacjentowi (QD-85) – odpowiedzialny pracownik Działu Promocji, Rozwoju i Marketingu
  • w dniu przyjęcia badanie lekarskie w celu ostatecznej kwalifikacji
  • w razie niemożności przyjęcia wpisanie do księgi odmów – odpowiedzialny lekarz
  • wystawienie faktury i przyjęcie opłaty za leczenie odpowiedzialny pracownik Punktu Przyjęć
 6. Dokumenty powiązane:
  •  Wniosek o przyjęcie – QD- 80
  • Ankieta dla pacjenta
  • notatka z kwalifikacji lekarskiej- QD-84
  • notatka z kwalifikacji osobistej – QD-84
  • lista skierowań z adnotacją o losie skierowania – wersja elektroniczna
  • informacja dla pacjenta o:
   1. zakwalifikowaniu i wyznaczeniu uzgodnionego terminu – notatka służbowa, QD- 85
   2. odmowa przyjęcia z uzasadnieniem – QD- 82
   3. konieczności uzupełnienia dokumentacji – QD-87
   4. konieczności kwalifikacji osobistej z podaniem terminu – QD-86
  • księga odmów
  • faktura za leczenie

UWAGI:

 1. Proces kwalifikacji – od momentu wpływu dokumentacji do wysłania informacji do pacjenta – 7 dni
 2. Termin dla pacjenta komercyjnego, jeśli to możliwe, wyznaczany jest zgodnie z jego prośbą
 3. Pacjent komercyjny przyjeżdżający z opiekunem, jeśli to możliwe, powinien być ulokowany w jednym pokoj
 4. Kompleksowa rehabilitacja – proces usprawniania jest indywidualnie ustalony i nadzorowany przez doświadczony zespół lekarzy specjalistów w rehabilitacji medycznej oraz realizowany przez zespół profesjonalistów – fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i terapeutów zajęciowych w ośrodku o wysokim standardzie i w szczególnej atmosferze.