Dla pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta:

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie uprzednio wypełnionego i złożonego ”Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej”. Przedmiotowy wniosek można przedłożyć w rejestracji Ośrodka BCM -Provita przy ul. Bierutowskiej 63 we Wrocławiu lub w sekretariacie Bonifraterskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. przy ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław lub wysłać pocztą na jeden z ww. adresów.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, nie pobiera się opłaty.

Za udostępnianie dokumentacji medycznej po raz kolejny, w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobieramy opłatę zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Wnioskodawca odbiera udostępnioną dokumentację w rejestracji Ośrodka BCM-Provita przy ul. Bierutowskiej 63 we Wrocławiu lub w sekretariacie Spółki, a w przypadku braku takiej możliwości zostaje ona przesłana przez Spółkę listem poleconym na koszt wnioskującego zgodnie z cennikiem operatora pocztowego

Klauzule informacyjne

Dojazd

Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji Stacjonarnej Oddział Provita Wrocław oraz Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji Ambulatoryjnej Oddział Provita Wrocław zlokalizowane jest przy  ul. Bierutowskiej 63  we Wrocławiu (51-317).

Dojazd jest możliwy komunikacją miejską:

  • autobusami 904, 914, 924 z centrum Wrocławia – z przystanku zlokalizowanego z tyłu Galerii Dominikańskiej do przystanku Bierutowska-Dobroszycka (Psie Pole).
  • autobusem 150  z przystanku Bierutowska-Dobroszycka (Psie Pole) do przystanku PROVITA