Jednostki Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. zlokalizowane w Piaskach na os. Marysin 1  usytuowane są w niezwykle urokliwym zakątku południowo-wschodniej Wielkopolski. Budynek został wzniesiony na wzgórzu, pośród bogatych w roślinność kompleksów leśnych, których aura oraz walory klimatyczne sprzyjają zarówno regeneracji fizycznej, jak i duchowej.

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w lokalizacji Piaski świadczy usługi medyczne w zakresie rehabilitacji: neurologicznej, ambulatoryjnej i dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Działa poradnia rehabilitacyjna.

Cały zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, wolontariuszy i braci zaprasza do naszego ośrodka, gdzie można odzyskać siły, podbudować zdrowie i napełnić serce miłością Boga.

Budynek, w którym działa Szpital Rehabilitacyjny posiada ponad stuletnią historię. Od 2006 r. ponownie działają w nim Bracia Bonifratrzy. Nasza placówka specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej. Usługi medyczne świadczone są nieodpłatnie w ramach kontraktu z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komercyjnie. Pacjenci rehabilitowani są:

 • w ramach pobytu stacjonarnego – pacjent przebywa pod całodobową opieką w szpitalu
 • w ramach oddziału dziennego dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
 • w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej – pacjent dojeżdża codziennie do ośrodka w celu wykonania zaleconych zabiegów i ćwiczeń (rehabilitacja od poniedziałku do piątku).

Jednostka przeszła kilka zmian organizacyjno-prawnych, a pierwsze z nich miały miejsce 1 stycznia 2010 roku. Spółka Boni Fratres Marysiniensis sp. z o.o. utworzona przez Dom Zakonny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach (Konwent Bonifratrów) przejęła działający od 1.01.2006 roku Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni w Piaskach, który do 30.06.2012 roku działał w ramach osobowości prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 1.07.2012 roku, w związku z wejściem w życie zapisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 654 z późn.zm.), w miejsce Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni w Piaskach, w Spółce wyodrębniono dwa przedsiębiorstwa: Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji pw. św. Benedykta Menni oraz Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji. Nie zmieniając zakresu świadczonych usług.

W kolejnych latach nastąpiły dalsze zmiany i zgodnie ze wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 29 września 2014 r. Spółka działała pod nazwą: Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadając swoje oddziały w Piaskach i Ząbkowicach Śląskich.

W dniu 1 marca 2022 r. nastąpiła konsolidacja bonifraterskich Spółek:

 • Centrum Medyczne Bonifratrów sp. z o.o. w Warszawie,
 • Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.  we Wrocławiu,
 • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego sp. z o.o. w Łodzi,
 • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego sp. z o.o. w Krakowie
 • Szpital Zakonu Bonifratrów sp. z o.o. w Katowicach

czego efektem było utworzenie nowej spółki pod nazwą Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w ramach której jednostki w Piaskach działają obecnie.

W wyniku tych zmian zgodnie z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą o numerze księgi 000000249939, w lokalizacji Piaski-Marysin wydzielono trzy jednostki organizacyjne:

 • Szpital Rehabilitacyjny Piaski
 • Bonifraterskie Centrum Fizjoterapii w Piaskach oraz
 • Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji pw. św. Benedykta Menni w Piaskach.