Dla pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta:

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobieramy opłatę zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za:

  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera się opłaty.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie uprzednio wypełnionego i złożonego ”Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej”. Przedmiotowy wniosek można przedłożyć w sekretariacie Bonifraterskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. przy ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław lub sekretariacie jednostki w Piaskach – Marysinie, Osiedle Marysin 1, 63-820 Piaski lub wysłać pocztą na jeden z ww. adresów.

Wnioskodawca odbiera udostępnioną dokumentację w sekretariacie Spółki lub sekretariacie jednostki w Piaskach – Marysinie, a w przypadku braku takiej możliwości zostaje ona przesłana przez Spółkę listem poleconym na koszt wnioskującego zgodnie z cennikiem operatora pocztowego.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne i możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacja kontakt:
Sekretariat ORN Małgorzata Talma
tel. 65-525-09-88
e-mail: m.talma@bczwroc.pl

Klauzule informacyjne