O nas - Historia Piaski

Historia Bonifratrów w Piaskach

Uroczyście poświęcony jesienią 1895 roku szpital i klasztor Bonifratrów koło Gostynia w Poznańskiem powstał dzięki szczodrej fundacji Marcelego hr. Żółtowskiego, który dla uczczenia Matki Bożej ziemie przeznaczone pod przyszłą budowę nazwał Marysinem.

Wzniesiony w ciągu pięciu lat – mimo ogromnych trudności ze strony władz pruskich – szpital stał się ośrodkiem opieki lekarskiej i miłosiernej posługi braci Bonifratrów, a zarazem symbolem patriotyzmu i niezłomności ducha zamieszkującej te ziemie ludności polskiej.

Kiedy na przełomie 1918/19 wybuchło Powstanie Wielkopolskie, zamieniony został na szpital powstańczy, a bracia oraz lekarze z doktorem Józefem Dirbachem, działającym przy sztabie Grupy Leszno na froncie południowo-zachodnim, nieśli pomoc walczącym o przyłączenie tych ziem do Polski wszędzie tam, gdzie toczyły się walki.W okresie międzywojennym szpital rozbudowywano i unowocześniano. Dochody z gospodarstwa, wzorowo prowadzonego przez braci na zapisanej konwentowi przez fundatora ziemi, nie tylko w pełni pokrywały potrzeby szpitala, ale wystarczały także na pomoc dla najbiedniejszych.

Od wybuchu II wojny swiatowej, od pierwszych dni września zaczęły się prześladowania Polaków. Szpital został przejęty przez Niemców, kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa zamknięta, bracia zaś – choć pozwolono im pracować – dzielili los miejscowej ludności polskiej.

Nadzieje związane z końcem wojny rozwiały się bardzo szybko. W roku 1946 szpital został upaństwowiony, a braci sukcesywnie zwalniano z pracy. Najdłużej utrzymali się na najbardziej zagrożonych odcinkach – w oddziale gruźliczym i w rentgenie. Jedynie stanowczy sprzeciw straży pożarnej z Gostynia uniemożliwił nowym władzom szpitala zamurowanie drzwi ze szpitala do kościoła, a tym samym pozbawienie chorych szansy uczestniczenia we Mszy Świętej. Wyposażenie klasztoru, na które składały się piękne zabytkowe meble oraz inne przedmioty o dużej wartości historycznej i artystycznej, podarowane klasztorowi w różnych okresach przez zamożne okoliczne dwory, w większości zostało rozgrabione.

Obecnie w konwencie przebywa kilku braci opiekujących się odremontowaną w roku 1983 kaplicą szpitalną, która dla chorych, ich rodzin, a także wiernych z całej okolicy stała się miejscem skupienia i modlitwy. Podobnie jak w przypadku innych konwentów, tak i tu uregulowane zostały prawa własności. Do grudnia 2000 r. na mocy umowy dzierżawnej użytkownikiem budynków pozostawał ZOZ w Gostyniu. Jednocześnie Zakon czynił starania o podjęcie w marysińskiej placówce samodzielnej działalności leczniczej. Z dniem 1 stycznia 2006 roku Szpital w Marysinie wznowił działalność medyczną w zakresie rehabilitacji.

W marcu 2005 roku zawiązał się Wolontariat Marysiński, skupiający około 50 członków, m.in. młodzież gimnazjalna, licealna i dorośli z różnych grup zawodowych. Pomysłodawcą i koordynatorem wolontariatu działającego przy Konwencie Bonifratrów był Przeor Ojciec Franciszek Salezy Chmiel. W latach 2001-2005 budynek nie był użytkowany. Dopiero po generalnym remoncie pomieszczeń, z dniem 1 stycznia 2006 roku, Szpital w Marysinie wznowił działalność medyczną pod nazwą Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni w Piaskach, Marysinie, w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej z poradnią rehabilitacyjną, rehabilitacji pulmonologicznej z poradnią pulmonologiczną, rehabilitacji dziennej dla dorosłych i rehabilitacji ambulatoryjnej. W 2006 roku rozpoczęła się organizacja pierwszych turnusów odnowy zdrowia fizycznego i duchowego. Wiele osób było zaangażowanych w ponowne otwarcie ośrodka, na czele z ówczesnym Przeorem Konwentu Bonifratrów Ojcem Franciszkiem Salezy Chmielem oraz Panią Ewą Jaskulską, powołaną na Dyrektora placówki. Uroczystego poświęcenia nowo otwartego szpitala dokonał ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. W połowie roku 2007 następuje zmiana przełożonego domu Konwentu Bonifratrów, którym zostaje Ojciec Ambroży Maria Pietrzkiewicz. Jest on inicjatorem i realizatorem planu konserwacji i renowacji kaplicy szpitalnej, która dokonywała się w okresie od czerwca 2009 roku do maja 2010 roku.

Z dniem 1.01.2008 roku zostaje zamknięty oddział rehabilitacji pulmonologicznej. Dzięki wsparciu finansowemu PFRON udało się uruchomić z dniem 1.02.2008 roku nowy oddział rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Środki uzyskane z PFRON pozwoliły na remont pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację dla dzieci.

Począwszy od stycznia 2008 roku, chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami, organem założycielskim i wśród społeczności lokalnej, Szpital rozpoczął wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością. 30 września 2008 roku Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni w Piaskach uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, a dwa lata później Certyfikat zgodny z normą ISO 9001:2008, który utrzymuje do dziś. Misja szpitala realizowana przez Braci Bonifratrów i Współpracowników „Dom Ulgi w Cierpieniu” zostaje zastąpiona mottem „Służmy Jezusowi z Radością”.

Od 1 stycznia 2010 roku nastąpiły zmiany organizacyjno-prawne. Spółka Boni Fratres Marysiniensis sp. z o.o. utworzona przez Dom Zakonny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach (Konwent Bonifratrów) przejęła Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni w Piaskach działający w ramach osobowości prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W czerwcu 2010 roku przełożonym domu Konwentu Bonifratrów zostaje Ojciec Izydor Adamowicz, który zostaje realizatorem planów rozbudowy i przebudowy szpitala w Marysinie. W październiku 2010 roku rozpoczął się generalny remont kompleksu szpitalnego, który obejmował przebudowę i rozbudowę Szpitala Zakonu Bonifratrów w Piaskach wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodo-kanalizacyjną, c.o., wentylacją mechaniczną i gazową budynku, w tym ze względu na wymogi ochrony p.poż. dobudowano dodatkową klatkę schodową. Pomieszczenia piwnicy zostały zaadoptowane na dział rehabilitacji i gabinety lekarskie, a parter i piętro wyremontowane i przeznaczone na sale chorych. Z dniem 1 stycznia 2011 roku oddział rehabilitacji stacjonarnej został przekształcony z rehabilitacji ogólnoustrojowej na rehabilitację neurologiczną. Rok 2011 jest jedynym rokiem, w którym nie działała rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym. Od 1 września 2011 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w reprezentacji Spółki Boni Fratres Marysiniensis Sp. z o.o. Na stanowisko Prezes Zarządu spółki zostaje powołana dr n. med. Katarzyna Wencel, a na stanowisko Członka Zarządu mgr Ewa Jaskulska. Pod koniec tegoż roku przy szpitalu zostaje otwarty sklep zielarsko-medyczny oraz kawiarnia, służące pacjentom, pracownikom i gościom.

Od stycznia 2012 roku porady w poradni pulmonologicznej nie są finansowane przez NFZ, lecz udzielane są komercyjnie (odpłatnie). Po zakończonym remoncie, w lutym 2012 roku nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie wyremontowanych pomieszczeń budynku, które zostały całkowicie dostosowane do wymagań, jakim powinny odpowiadać placówki ochrony zdrowia. Uroczystego poświęcenia w dniu 11 lutego 2012 roku dokonał ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, któremu niewątpliwie zaimponowały nowe warunki bytowe dla chorych. Od 1 lipca 2012 roku, w związku z wejściem w życie zapisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 654 z późn.zm.), w miejsce Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni w Piaskach, w Spółce wyodrębniono dwa przedsiębiorstwa: Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji pw. Św. Benedykta Menni oraz Bonifraterski Ośrodek Rehabilitacji. Nie zmienił się natomiast zakres świadczonych usług. W październiku 2012 roku został utworzony komercyjny Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny, do którego przyjmowani byli chorzy wymagający zarówno rehabilitacji, jak i opieki pielęgnacyjnej, niezależnie od wieku i rozpoznania. Zakład ten działał do października 2017 r.

Z dniem 10 czerwca 2013 roku zostaje powołana druga kadencja Zarządu Spółki Boni Fratres Marysiniensis Sp. z o.o. Następują kolejne zmiany organizacyjne. Zarząd Spółki oraz jego reprezentacja staje się jednoosobowa w postaci Prezes Zarządu dr n. med. Katarzyny Wencel. Pani mgr Ewa Jaskulska pełni funkcję Koordynatora ds. Wolontariatu.

Na mocy uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2014 roku doszło do zmiany nazwy Spółki Boni Fratres Marysiniensis Sp. z o.o. W związku z tym począwszy od dnia 29 września 2014 roku obowiązuje nazwa Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 24 lutego 2015 roku siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu, Spółka posiada Oddział w Ząbkowicach Śląskich oraz Oddział w Piaskach.

Z dniem 01.01.2017 r. stanowisko Prezesa Zarządu Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o objęła dr n. ekon. Wioletta Niemiec. Dyrektorem Oddziału Spółki w Piaskach został Pan mgr Wojciech Lipnicki.

Nasz Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych. Prowadzona jest również rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych dla dorosłych oraz dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. W Centrum działa poradnia rehabilitacyjna.

W ramach stacjonarnych usług dla dorosłych realizowane są następujące formy leczenia:

  • Rehabilitacja w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej – finansowana przez NFZ
  • Rehabilitacja reumatologiczna, ortopedyczna, neurologiczna, geriatryczna – usługa komercyjna.

Oferujemy również rehabilitację w ramach Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego: świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji ze wskazań neurologicznych, następstw urazów komunikacyjnych, po zabiegach ortopedycznych.

W dniu 1 marca 2022 r. nastąpiła konsolidacja bonifraterskich Spółek:

  • Centrum Medyczne Bonifratrów sp. z o.o. w Warszawie,
  • Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.  we Wrocławiu,
  • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego sp. z o.o. w Łodzi,
  • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego sp. z o.o. w Krakowie
  • Szpital Zakonu Bonifratrów sp. z o.o. w Katowicach

Nowa spółka nosi nazwę Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. i swoją siedzibę ma we Wrocławiu.

Połączenie ma na celu sprawniejsze i efektywniejsze działanie w duchu św. Jana Bożego, polegające na posługiwaniu ludziom chorym i potrzebującym w tworzonych w tym celu ośrodkach. Jest kolejnym krokiem w ponad 450 letniej tradycji posługi Braci Bonifratrów.