O nas - Historia Warszawa

Leczymy w Warszawie od blisko 400 lat

Bonifratrzy (boni fratres – dobrzy bracia) przybyli do Warszawy w 1650 roku, a kościół wraz z klasztorem zaczęli tworzyć w 1728 r. Kres rozwojowi działalności bonifratrów przyniosły rozbiory Polski. Kasata wielu klasztorów, w tym w Warszawie doprowadziła do likwidacji prowincji polsko-litewskiej.

Po drugiej wojnie światowej Bonifratrzy byli bardzo ograniczani w swym działaniu na rzecz chorych i potrzebujących mieszkańców stolicy, ale nieustannie szukali możliwości rozszerzenia swej posługi i takie okoliczności zaistniały w roku 1984. Wtedy, po latach starań otrzymali zezwolenie na budowę wielofunkcyjnego domu opieki na przekazanej przez miasto działce przy ulicy Sapieżyńskiej.
Notarialne potwierdzenie prawa własności podpisał ówczesny prowincjał ojciec Ludwik Sokół. Projekt budowy domu opieki powierzono inż. arch. Zbigniewowi Pawelskiemu, a kierownictwo nad przedsięwzięciem objął inż. Jan Kołodziejski.

19 września 1986 r. prymas Polski ks. Kardynał Józef Glemp dokonał uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod główny budynek, a bonifraterski dom opieki oddano do użytku w roku 1991. W domu zakonnym przy ulicy Sapieżyńskiej bracia Bonifratrzy zgodnie z charyzmatem swego założyciela św. Jana Bożego udzielali potrzebującym i biednym różnorodnej pomocy.

Otwarcie Domu Geriatryczno – Rehabilitacyjnego pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju odbyło się 1 stycznia 1991 r., gdzie dla pensjonariuszy uruchomiono całodobową, kompleksową opiekę medyczną i duszpasterską. W październiku zaczęła działać apteka farmaceutyczna ,,Salus Infirmorum” oraz gabinet porad ziołolecznictwa.

W sierpniu 1993 r. otworzono jadłodajnię pw. św. Ryszarda Pampuriego, potocznie zwaną ,,jadłodajnią dla ubogich”, gdzie od poniedziałku do piątku wydawano darmowe posiłki. Biedni i potrzebujący oprócz jedzenia mogli skorzystać z pryszniców i przebrać się w czystą odzież, którą ofiarowali mieszkańcy Warszawy. W roku 1996 Generał Zakonu ojciec Pascual Piles zatwierdził kanonicznie nową wspólnotę zakonną, ustanawiając jej patronem św. Ryszarda Pampuri, a do nowego budynku przeniesiona została Kuria Prowincjalna.

1 kwietnia 1996 r. utworzono Zespół Poradni i Lecznictwa. Była to duża, nowocześnie urządzona przychodnia, w której przyjmowali lekarze różnych specjalizacji. Dodatkowo w poradni uruchomione zostały pracownie laboratoryjne i diagnostyczne, wyposażone w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną.

W latach 1996-2009 w budynku mieściła się klauzura sióstr felicjanek, które pracowały razem z braćmi w domu opieki. W maju 1997 r. rozpoczęto remont, a w centrum kaplicy umieszczono rzeźbę Jezusa na krzyżu oraz figury Najświętszej Maryi Panny i św. Ryszarda Pampuriego. Wykonano także marmurowy ołtarz w kształcie kielicha, w którym umieszczono reli¬kwie bł. Męczenników bonifraterskich. W marcu 2002 r. poświę¬cono nowy dzwon, umieszczając na nim napis „Na progu III tysiąclecia ku uczczeniu Najświętszych Serc Jezusa, Maryi i naszego św. Ojca Jana Bożego”. W sierpniu 2002 r. odbyła się uroczystość poświęcenia nowej klauzury dla sióstr św. Karola Boromeusza, które przybyły z Indii i pracowały z chorymi w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym. Od lipca 2010 r. Boni Fratres Varsoviensis sp. z o.o. przejęła działalność, którą wcześniej realizował Zespół Poradni i Lecznictwa. Natomiast w lipcu 2013 r. przy ul. Sapieżyńskiej rozpoczęto prowadzenie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2016 r. funkcję spółki Boni Fratres Varsoviensis przejęła spółka z o.o. o nazwie Centrum Medyczne Bonifratrów. Ta spółka zarządzała Domem Geriatryczno-Rehabilitacyjnym, Gabinetem Lekarza Rodzinnego oraz Poradnią Rehabilitacyjną, która w 2017 roku zaczęła realizować również kontrakt z NFZ , a także Przychodnią Specjalistyczną wraz z Poradnią Ziołolecznictwa. W 2022 roku doszło do przekształceń, w wyniku których spółka Centrum Medyczne Bonifratrów stała się Oddziałem w Warszawie spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne z siedzibą we Wrocławiu.

Naszą misją jest służyć chorym i potrzebującym, zgodnie z wielowiekową tradycją i charyzmatem Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, poprzez realizację kompleksowych świadczeń medycznych z zapewnieniem najwyższej jakości opieki, poszanowaniem wartości i godności osobistej.

Nasz zespół otacza pacjentów Przychodni i pensjonariuszy Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego fachową i gościnną opieką, ponieważ tylko w przyjaznym otoczeniu można w pełni odzyskać równowagę zdrowotną i duchową. Zaufanie, jakim darzeni jesteśmy przez mieszkańców Warszawy zobowiązuje nas do ciągłej poprawy funkcjonowania naszych dzieł i dostosowywania ich do wymogów współczesności – postępując jak najwierniej za przykładem Świętego Jana Bożego i Świętego Ryszarda Pampuri.