13-01-2023

Archiwalne

Sprzedaż i dostawa UPS backup 5kVa + NAS

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostawę UPS backup 5kVa + NAS

13-01-2023

Archiwalne

Sprzedaż i dostawa wkładki SFP+48 portowe 2 szt., switch 48-portowy 2 szt

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostawę wkładki SFP+48 portowe 2 szt., switch 48-portowy 2 szt.

13-01-2023

Archiwalne

Sprzedaż i dostawa 14 komputerów, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, 10 drukarek, ksero

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostawę 14 komputerów, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, 10 drukarek, ksero

12-10-2022

Archiwalne

Sprzedaż i dostawa tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem oraz montażem i uruchomieniem w tym adaptacją pomieszczenia

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na: Sprzedaż i dostawę tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem oraz montażem i uruchomieniem w tym adaptacją pomieszczenia

10-12-2021

Archiwalne

Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na: Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

10-12-2021

Archiwalne

Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem Termin złożenia ofert: 10.12.2021 r. do godz. 11:00 Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.12.2021 r. o godz. 11:30 w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert: Cena – 60%; Parametry techniczne – 30%; Okres gwarancji – 10%. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: Szczegółowe informacje zawiera SWZ Ogłoszenie opublikowano BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00295938/01) oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2021 r.

09-09-2019

Archiwalne

Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych

Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.

06-11-2023

Archiwalne

Usługa cateringowa

Zapytanie ofertowe nr: DD/4/42023. Dotyczy: usługa cateringowa.

10-05-2024

Aktualne

Sukcesywna dostawa substancji czynnej - nivolumabum

Zapytanie ofertowe nr: DD/5/2024 dotyczące sukcesywnej dostawy substancji czynnej nivolumabum

10-05-2024

Aktualne

Sukcesywna dostawa substancji czynnej - pembrolizumabum

Zapytanie ofertowe nr: DD/4/2024 dotyczące sukcesywnej dostawy substancji czynnej pembrolizumabum

22-04-2024

Aktualne

Sukcesywna dostawa substancji czynnej nab-paclitaxelum

Zapytanie ofertowe nr: DD/3/2024 dotyczące sukcesywnej dostawy substancji czynnej nab-paclitaxelum

22-04-2024

Aktualne

Sukcesywna dostawa substancji czynnej cetuximabum

Zapytanie ofertowe nr: DD/2/2024 dotyczące sukcesywnej dostawy substancji czynnej cetuximabum

15-03-2024

Aktualne

Sukcesywna dostawa substancji czynnej bewacyzumab

Zapytanie ofertowe nr: DD/1/2024 dotyczące sukcesywnej dostawy substancji czynnej bewacyzumab